SON EKLENENLER

14 Kasım 2023 Tarihli ve 32369 Sayılı Resmî Gazete Yayımlandı

14 Kasım 2023 Tarihli ve 32369 Sayılı Resmî Gazete Yayımlandı
14 Kasım 2023 08:08

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Yozgat İli Sınırları İçerisinde Bulunan S:201800545 Numaralı IV. Grup Maden (Linyit) İşletme Ruhsatlı Sahada, Ruhsata Konu Maden Üretimine Devam Edilebilmesi İçin İhtiyaç Duyulan Bazı Taşınmazların Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7776)

–– Silvan 1. Merhale Projesi (GAP) Kapsamındaki Kıbrıs Barajı İşinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7777)

–– Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) Genel Müdürlüğü Uhdesinde Bulunan Bolu İli Sınırları İçerisindeki S:50428 Ruhsat Numaralı Sahada Kömür Üretim Faaliyetlerinin Devamı İçin İhtiyaç Duyulan Bazı Taşınmazların Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7778)

–– Tekirdağ İli, Muratlı İlçesinde Bulunan Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7779)

–– İzmir İli, Aliağa İlçesinde Bulunan ve Sınırları Gösterilen Alanın Ege Çelik Endüstrisi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Aliağa Özel Endüstri Bölgesi Olarak İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7780)

–– Cebelibereket Erzin Enerji İhtisas Endüstri Bölgesinde Başvuruda Bulunan Yatırımcıların Yatırımda Kullanacakları Sabit Yatırım Tutarı Üzerinden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü Hesabına Yatıracakları Oranın, Binde Bir Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7781)

–– 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere%3,5 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7782)

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar (Karar Sayısı: 7783)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/497, 498, 499, 500, 501, 502, 503)

YÖNETMELİKLER

–– Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Kariyer Memurlarının Görevde Yükselme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Tarım Makineleri ve Tarım Teknolojisi Araçlarının Deney ve Denetim Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

–– Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No:7)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 28/9/2023 Tarihli ve E: 2023/35, K: 2023/163 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

KAMU EXPRESS

BÜROKRASİ HABER SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #
SON EKLENEN HABERLER